Τρόποι Πληρωμής - Αποστολής

Τρόποι πληρωμής:

Μπορείτε να υποβάλλετε παραγγελία για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εφόσον: α) έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία Εγγραφής Πελάτη και β) έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό του Πελάτη ως Εξουσιοδοτημένος Χρήστης. 

Α) Υποβολή Παραγγελίας:
Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται ηλεκτρονικά προσθέτοντας τα προϊόντα επιλογής σας στο καλάθι και επιλέγοντας ολοκλήρωση αγορών. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση µε την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται µε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση. Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. 

Β) Ολοκλήρωση Παραγγελίας:
Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική για τον Πελάτη όταν στην κατάσταση παραγγελίας υπάρχει η ένδειξη «Σε επεξεργασία». Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει άμεσα την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει την Εταιρεία (το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης µε την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη Συμφωνία.

Γ) Τιμές Προϊόντων:
Oι αναγραφόμενες τιμές στις σελίδες προβολής των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο Πελάτης θα λαμβάνει ανάλυση με α) τη τιμή του προϊόντος, β) τον επιβαλλόμενο νόμιμο ΦΠΑ, γ) τον φόρο ανακύκλωσης ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις καθώς και δ) το κόστος μεταφοράς.

Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν αποκλειστικά για αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και µπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό δίκτυο διανομής της και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή το αντίστροφο.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά η Εταιρεία διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται µε κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς Πελάτες.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 Δ) Πληρωμή Προϊόντων:
Η Εταιρεία σας παρέχει τις παρακάτω επιλογές πληρωμής της παραγγελίας σας:

1) Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για απευθείας χρέωση ολόκληρου του ποσού µέσω διαδικτυακών συστημάτων πληρωμής.

Οι συναλλαγές µε πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσω του παρόχου Επεξεργασίας ∆ιαδικτυακών Πληρωμών µε τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιείται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τον Πελάτη δηλώνει αφενός το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας από τον Πελάτη, αφετέρου τη συγκατάθεσή του Πελάτη για χρέωση αυτής µε το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείται µέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Ο Πελάτης είναι ο µόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας.

Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών. Επιπλέον η Εταιρεία, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση µη νόμιμης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των πιστωτικών καρτών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη µη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών µε πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας ∆ιαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών(Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις µη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής: Αστοχία υλικού(hardware) ή λογισµικού(software) του παρόχου Επεξεργασίας ∆ιαδικτυακών Πληρωμών, µη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής έστω και αν χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί µέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα µε όλες τις περιπτώσεις µη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

2)  Επί πιστώσει βάσει συμφωνίας του Πελάτη με την Εταιρεία

3)  Με αντικαταβολή κατά την παράδοση της παραγγελίας με επιπλέον κόστος 1,5€

Το παραστατικό πώλησης θα σας αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µετα την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και πληρωμής στο e-mail που έχει ορισθεί να λαμβάνει τα συγκεκριμένα παραστατικά από τον εκάστοτε πελάτη. Είναι δυνατή και η παροχή πίστωσης στον Πελάτη (από 1 έως 120 ημέρες) κατόπιν του απαραίτητου πιστοληπτικού ελέγχου και σχετικής συμφωνίας και έγκρισης από ασφαλιστική εταιρεία.

4) Αντικαταβολή με επιταγή βάσει συμφωνίας του Πελάτη με την Εταιρεία


Τρόποι αποστολής:

Μπορείτε να παραλάβετε την  παραγγελία για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με δύο τρόπους:
α) μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας Courier με επιβάρυνση 10€
β) μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας χωρίς επιπλέον κόστος

Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα ή σε περίπτωση που η παράδοση κατέστη αδύνατη λόγω λανθασµένης διεύθυνσης αποστολής, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση και να επιστρέψει το τίμημα αγοράς του προϊόντος παρακρατώντας ωστόσο το ποσό των εξόδων αποστολής εάν υπάρχουν.

 

Αλλαγή ή Ακύρωση Παραγγελίας:

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωσή της ή μετά από αυτήν αν προ της αποστολής του πωληθέντος προϊόντος ενημερώσετε σχετικά την Εταιρεία µε email στο info@bionat.gr ή τηλεφωνικά στο 21-4121410. Μετά την αποστολή του προϊόντος δεν δύναται να ακυρωθεί η παραγγελία.

 

espa-migato